แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตร2551วิชา ศิลปะ Torrent Download

Download แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตร2551วิชา ศิลปะ Now
Titleแผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตร2551วิชา ศิลปะ
Found2 years ago
CatergoryOther
Size59MB
Seeders0
Leechers0
Files
 • BW.ศิลปะ ม.2 / BW.ศิลปะ ม.2(2551) / ~$บบันทึกผลการจัดทำโครงสร้างรายวิชา.doc (0KB)
 • BW.ศิลปะ ม.2 / BW.ศิลปะ ม.2(2551) / ~$อธิบายรายวิชา ม.2.doc (0KB)
 • BW.ศิลปะ ม.2 / BW.ศิลปะ ม.2(2551) / คำอธิบายรายวิชา.doc (35KB)
 • BW.ศิลปะ ม.2 / BW.ศิลปะ ม.2(2551) / ดนตรี / สาระที่ 2 หน่วยที่ 6 .doc (191KB)
 • BW.ศิลปะ ม.2 / BW.ศิลปะ ม.2(2551) / ดนตรี / สาระที่ 2 หน่วยที่ 7 .doc (140KB)
 • BW.ศิลปะ ม.2 / BW.ศิลปะ ม.2(2551) / ดนตรี / สาระที่ 2 หน่วยที่ 8 .doc (121KB)
 • BW.ศิลปะ ม.2 / BW.ศิลปะ ม.2(2551) / ดนตรี / สาระที่ 2 หน่วยที่ 9 .doc (114KB)
 • BW.ศิลปะ ม.2 / BW.ศิลปะ ม.2(2551) / ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง.doc (64KB)
 • BW.ศิลปะ ม.2 / BW.ศิลปะ ม.2(2551) / ทัศนศิลป์ / สาระที่ 1 หน่วยที่ 1 .doc (179KB)
 • BW.ศิลปะ ม.2 / BW.ศิลปะ ม.2(2551) / ทัศนศิลป์ / สาระที่ 1 หน่วยที่ 2 .doc (177KB)
 • BW.ศิลปะ ม.2 / BW.ศิลปะ ม.2(2551) / ทัศนศิลป์ / สาระที่ 1 หน่วยที่ 3 .doc (135KB)
 • BW.ศิลปะ ม.2 / BW.ศิลปะ ม.2(2551) / ทัศนศิลป์ / สาระที่ 1 หน่วยที่ 4 .doc (184KB)
 • BW.ศิลปะ ม.2 / BW.ศิลปะ ม.2(2551) / ทัศนศิลป์ / สาระที่ 1 หน่วยที่ 5 .doc (204KB)
 • BW.ศิลปะ ม.2 / BW.ศิลปะ ม.2(2551) / นาฏศิลป์ / สาระที่ 3 หน่วยที่ 10 .doc (155KB)
 • BW.ศิลปะ ม.2 / BW.ศิลปะ ม.2(2551) / นาฏศิลป์ / สาระที่ 3 หน่วยที่ 11 .doc (151KB)
 • BW.ศิลปะ ม.2 / BW.ศิลปะ ม.2(2551) / นาฏศิลป์ / สาระที่ 3 หน่วยที่ 12 .doc (158KB)
 • BW.ศิลปะ ม.2 / BW.ศิลปะ ม.2(2551) / แบบการวิเคราะห์.doc (110KB)
 • BW.ศิลปะ ม.2 / BW.ศิลปะ ม.2(2551) / แบบบันทึกผลการจัดทำโครงสร้างรายวิชา.doc (75KB)
 • BW.ศิลปะ ม.2 / BW.ศิลปะ ม.2(2551) / แบบประเมิน.doc (195KB)
 • BW.ศิลปะ ม.2 / BW.ศิลปะ ม.2(2551) / ใบงาน / ใบงาน สาระที่ 1 หน่วยที่ 1 .doc (220KB)
 • BW.ศิลปะ ม.2 / BW.ศิลปะ ม.2(2551) / ใบงาน / ใบงาน สาระที่ 1 หน่วยที่ 2 .doc (148KB)
 • BW.ศิลปะ ม.2 / BW.ศิลปะ ม.2(2551) / ใบงาน / ใบงาน สาระที่ 1 หน่วยที่ 3 .doc (2MB)
 • BW.ศิลปะ ม.2 / BW.ศิลปะ ม.2(2551) / ใบงาน / ใบงาน สาระที่ 1 หน่วยที่ 4 .doc (12MB)
 • BW.ศิลปะ ม.2 / BW.ศิลปะ ม.2(2551) / ใบงาน / ใบงาน สาระที่ 2 หน่วยที่ 5 .doc (9MB)
 • BW.ศิลปะ ม.2 / BW.ศิลปะ ม.2(2551) / ใบงาน / ใบงาน สาระที่ 2 หน่วยที่ 6 .doc (1MB)
 • BW.ศิลปะ ม.2 / BW.ศิลปะ ม.2(2551) / ใบงาน / ใบงาน สาระที่ 2 หน่วยที่ 7 .doc (131KB)
 • BW.ศิลปะ ม.2 / BW.ศิลปะ ม.2(2551) / ใบงาน / ใบงาน สาระที่ 2 หน่วยที่ 8 .doc (95KB)
 • BW.ศิลปะ ม.2 / BW.ศิลปะ ม.2(2551) / ใบงาน / ใบงาน สาระที่ 3 หน่วยที่ 10 .doc (111KB)
 • BW.ศิลปะ ม.2 / BW.ศิลปะ ม.2(2551) / ใบงาน / ใบงาน สาระที่ 3 หน่วยที่ 11 .doc (106KB)
 • BW.ศิลปะ ม.2 / BW.ศิลปะ ม.2(2551) / ใบงาน / ใบงาน สาระที่ 3 หน่วยที่ 12 .doc (183KB)
 • BW.ศิลปะ ม.2 / BW.ศิลปะ ม.2(2544) / การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ / ~$่วย 1 ทัสนศิลป์ ม.2 (0KB)
 • BW.ศิลปะ ม.2 / BW.ศิลปะ ม.2(2544) / การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ / หน่วย 1 ทัศนศิลป์ ม.2 (152KB)
 • BW.ศิลปะ ม.2 / BW.ศิลปะ ม.2(2544) / การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ / หน่วย 2 ดนตรี ม.2 (121KB)
 • BW.ศิลปะ ม.2 / BW.ศิลปะ ม.2(2544) / การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ / หน่วย 3 นาฏศิลป์ ม.2 (180KB)
 • BW.ศิลปะ ม.2 / BW.ศิลปะ ม.2(2544) / ความรู้เกี่ยวกับBackward / ความรู้เกี่ยวกับBackward (79KB)
 • BW.ศิลปะ ม.2 / BW.ศิลปะ ม.2(2544) / วิทยะฐานะ / วิทยะฐานะ.doc (344KB)
 • BW.ศิลปะ ม.2 / BW.ศิลปะ ม.2(2544) / หลักสูตรช่วงชั้นที่ 3 / กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้น ม.1.doc (95KB)
 • BW.ศิลปะ ม.2 / BW.ศิลปะ ม.2(2544) / โครงการสอน 2 / โครงการสอน.doc (83KB)
 • BW.ศิลปะ ม.2 / BW.ศิลปะ ม.2(2544) / ใบความรู้ ม.2 / หน่วย 1 ทัศนศิลป์.doc (172KB)
 • BW.ศิลปะ ม.2 / BW.ศิลปะ ม.2(2544) / ใบความรู้ ม.2 / หน่วย 2 ดนตรี.doc (189KB)
 • BW.ศิลปะ ม.2 / BW.ศิลปะ ม.2(2544) / ใบความรู้ ม.2 / หน่วย 3 นาฏศิลป์.doc (76KB)
 • BW.ศิลปะ ม.2 / BW.ศิลปะ ม.2(2544) / ใบงาน ม.2 / หน่วย 1 ทัศนศิลป์.doc (91KB)
 • BW.ศิลปะ ม.2 / BW.ศิลปะ ม.2(2544) / ใบงาน ม.2 / หน่วย 2 ดนตรี.doc (62KB)
 • BW.ศิลปะ ม.2 / BW.ศิลปะ ม.2(2544) / ใบงาน ม.2 / หน่วย 3 นาฏศิลป์.doc (60KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ดนตรี / หน่วยที่ 6 วงดนตรี / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 .doc (137KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ดนตรี / หน่วยที่ 6 วงดนตรี / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 .doc (103KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ดนตรี / หน่วยที่ 6 วงดนตรี / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 .doc (62KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ดนตรี / หน่วยที่ 6 วงดนตรี / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 .doc (63KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ดนตรี / หน่วยที่ 6 วงดนตรี / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 .doc (99KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ดนตรี / หน่วยที่ 6 วงดนตรี / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 .doc (64KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ดนตรี / หน่วยที่ 6 วงดนตรี / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 .doc (55KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ดนตรี / หน่วยที่ 6 วงดนตรี / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 .doc (56KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ดนตรี / หน่วยที่ 7 ทักษะดนตรี / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 .doc (57KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ดนตรี / หน่วยที่ 7 ทักษะดนตรี / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 .doc (56KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ดนตรี / หน่วยที่ 7 ทักษะดนตรี / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 .doc (53KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ดนตรี / หน่วยที่ 7 ทักษะดนตรี / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 .doc (53KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ดนตรี / หน่วยที่ 7 ทักษะดนตรี / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 .doc (53KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ดนตรี / หน่วยที่ 7 ทักษะดนตรี / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 .doc (54KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ดนตรี / หน่วยที่ 7 ทักษะดนตรี / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 .doc (56KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ดนตรี / หน่วยที่ 7 ทักษะดนตรี / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 .doc (57KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ดนตรี / หน่วยที่ 8 การเก็บรักษาเครื่องดนตรี / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 .doc (163KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ดนตรี / หน่วยที่ 8 การเก็บรักษาเครื่องดนตรี / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 .doc (169KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ดนตรี / หน่วยที่ 9 อิทธิพลของดนตรี / แผนที่ 1 .doc (89KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ดนตรี / หน่วยที่ 9 อิทธิพลของดนตรี / แผนที่ 2 .doc (58KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง.doc (67KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ทัศนศิลป์ / หน่วยที่ 5 ทัศนศิลป์ / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 .doc (63KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ทัศนศิลป์ / หน่วยที่ 5 ทัศนศิลป์ / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 .doc (55KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ทัศนศิลป์ / หน่วยที่ 5 ทัศนศิลป์ / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 .doc (185KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ทัศนศิลป์ / หน่วยที่ 5 ทัศนศิลป์ / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 .doc (55KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ทัศนศิลป์ / หน่วยที่ 5 ทัศนศิลป์ / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 .doc (94KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ทัศนศิลป์ / หน่วยที่ 5 ทัศนศิลป์ / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 .doc (124KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ทัศนศิลป์ / หน่วยที่ 5 ทัศนศิลป์ / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 .doc (56KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ทัศนศิลป์ / หน่วยที่ 5 ทัศนศิลป์ / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 .doc (56KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ทัศนศิลป์ / หน่วยที่ 1 ทัศนศิลป์ / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 .doc (514KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ทัศนศิลป์ / หน่วยที่ 1 ทัศนศิลป์ / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 .doc (69KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ทัศนศิลป์ / หน่วยที่ 1 ทัศนศิลป์ / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 .doc (62KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ทัศนศิลป์ / หน่วยที่ 1 ทัศนศิลป์ / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 .doc (626KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ทัศนศิลป์ / หน่วยที่ 1 ทัศนศิลป์ / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 .doc (67KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ทัศนศิลป์ / หน่วยที่ 1 ทัศนศิลป์ / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 .doc (1MB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ทัศนศิลป์ / หน่วยที่ 1 ทัศนศิลป์ / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 .doc (58KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ทัศนศิลป์ / หน่วยที่ 1 ทัศนศิลป์ / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 .doc (759KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ทัศนศิลป์ / หน่วยที่ 1 ทัศนศิลป์ / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 .doc (49KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ทัศนศิลป์ / หน่วยที่ 1 ทัศนศิลป์ / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 .doc (156KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ทัศนศิลป์ / หน่วยที่ 2 ทัศนียภาพ / ~WRL0001.tmp (4MB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ทัศนศิลป์ / หน่วยที่ 2 ทัศนียภาพ / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 .doc (386KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ทัศนศิลป์ / หน่วยที่ 2 ทัศนียภาพ / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 .doc (62KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ทัศนศิลป์ / หน่วยที่ 2 ทัศนียภาพ / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 .doc (61KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ทัศนศิลป์ / หน่วยที่ 2 ทัศนียภาพ / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 .doc (2MB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ทัศนศิลป์ / หน่วยที่ 2 ทัศนียภาพ / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 .doc (4MB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ทัศนศิลป์ / หน่วยที่ 2 ทัศนียภาพ / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 .doc (693KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ทัศนศิลป์ / หน่วยที่ 2 ทัศนียภาพ / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 .doc (73KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ทัศนศิลป์ / หน่วยที่ 2 ทัศนียภาพ / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 .doc (62KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ทัศนศิลป์ / หน่วยที่ 2 ทัศนียภาพ / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 .doc (62KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ทัศนศิลป์ / หน่วยที่ 2 ทัศนียภาพ / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 .doc (514KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ทัศนศิลป์ / หน่วยที่ 3 ตราสัญลักษณ์ภาพกราฟิก / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 .doc (3MB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ทัศนศิลป์ / หน่วยที่ 3 ตราสัญลักษณ์ภาพกราฟิก / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 .doc (64KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ทัศนศิลป์ / หน่วยที่ 3 ตราสัญลักษณ์ภาพกราฟิก / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 .doc (68KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ทัศนศิลป์ / หน่วยที่ 3 ตราสัญลักษณ์ภาพกราฟิก / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 .doc (419KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ทัศนศิลป์ / หน่วยที่ 3 ตราสัญลักษณ์ภาพกราฟิก / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 .doc (635KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ทัศนศิลป์ / หน่วยที่ 3 ตราสัญลักษณ์ภาพกราฟิก / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 .doc (58KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ทัศนศิลป์ / หน่วยที่ 4 ทัศนศิลป์ท้องถิ่น / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 .doc (296KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ทัศนศิลป์ / หน่วยที่ 4 ทัศนศิลป์ท้องถิ่น / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 .doc (55KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ทัศนศิลป์ / หน่วยที่ 4 ทัศนศิลป์ท้องถิ่น / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 .doc (59KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ทัศนศิลป์ / หน่วยที่ 4 ทัศนศิลป์ท้องถิ่น / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 .doc (52KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ทัศนศิลป์ / หน่วยที่ 4 ทัศนศิลป์ท้องถิ่น / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 .doc (3MB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / ทัศนศิลป์ / หน่วยที่ 4 ทัศนศิลป์ท้องถิ่น / แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 .doc (51KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / นาฏศิลป์ / หน่วยที่ 10 การถ่ายทอดเรื่องราวของละคร / แผนที่ 1 .doc (60KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / นาฏศิลป์ / หน่วยที่ 10 การถ่ายทอดเรื่องราวของละคร / แผนที่ 2 .doc (55KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / นาฏศิลป์ / หน่วยที่ 11 การแสดงออกทางนาฏศิลป์ / แผนที่ 1 .doc (61KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / นาฏศิลป์ / หน่วยที่ 11 การแสดงออกทางนาฏศิลป์ / แผนที่ 10 .doc (124KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / นาฏศิลป์ / หน่วยที่ 11 การแสดงออกทางนาฏศิลป์ / แผนที่ 11 .doc (895KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / นาฏศิลป์ / หน่วยที่ 11 การแสดงออกทางนาฏศิลป์ / แผนที่ 12 .doc (68KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / นาฏศิลป์ / หน่วยที่ 11 การแสดงออกทางนาฏศิลป์ / แผนที่ 2 .doc (70KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / นาฏศิลป์ / หน่วยที่ 11 การแสดงออกทางนาฏศิลป์ / แผนที่ 3 .doc (72KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / นาฏศิลป์ / หน่วยที่ 11 การแสดงออกทางนาฏศิลป์ / แผนที่ 4 .doc (73KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / นาฏศิลป์ / หน่วยที่ 11 การแสดงออกทางนาฏศิลป์ / แผนที่ 5 .doc (72KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / นาฏศิลป์ / หน่วยที่ 11 การแสดงออกทางนาฏศิลป์ / แผนที่ 6 .doc (73KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / นาฏศิลป์ / หน่วยที่ 11 การแสดงออกทางนาฏศิลป์ / แผนที่ 7 .doc (1010KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / นาฏศิลป์ / หน่วยที่ 11 การแสดงออกทางนาฏศิลป์ / แผนที่ 8 .doc (1MB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / นาฏศิลป์ / หน่วยที่ 11 การแสดงออกทางนาฏศิลป์ / แผนที่ 9 .doc (165KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / นาฏศิลป์ / หน่วยที่ 12 การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ / แผนที่ 1 .doc (77KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / นาฏศิลป์ / หน่วยที่ 12 การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ / แผนที่ 2 .doc (81KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / นาฏศิลป์ / หน่วยที่ 12 การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ / แผนที่ 3 .doc (70KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / นาฏศิลป์ / หน่วยที่ 12 การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ / แผนที่ 4 .doc (74KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / นาฏศิลป์ / หน่วยที่ 13 นาฏศิลป์มรดกทางวัฒนธรรม / แผนที่ 1 .doc (66KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / นาฏศิลป์ / หน่วยที่ 13 นาฏศิลป์มรดกทางวัฒนธรรม / แผนที่ 2 .doc (66KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1 (2551) / แบบบันทึกผลการจัดทำโครงสร้างรายวิชา.doc (85KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1(2544) / กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้น ม.1.doc (796KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1(2544) / กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ม.1.doc (774KB)
 • ศิลปะ ม.1 / ศิลปะ ม.1(2544) / ศิลปะ ม.1(2).doc (276KB)
Hash698d8dae90fa6ac688ddc58a17a05f6eb6baf272
Trackers
sponsor
http://cpleft.com:2710/announce00
http://puto.me:6969/announce00
http://tracker.coppersurfer.tk:6969/announce00
http://www.h33t.com:3310/announce00
udp://tracker.istole.it/00
udp://tracker.openbittorrent.com/00
udp://tracker.ccc.de/00
http://tracker.torrentbay.to:6969/announce00
udp://tracker.publicbt.com:80/announce00
+ 9 more trackers
Last update: 6 hours ago
Rating Good (7) Bad (0)
Download
ImportantDoes this download require a password? Please read our guide on spotting fake or spam torrents to avoid wasting your time - read now

Comments

If this torrent is a fake, requires a password or has any other problem, please report it

Posting comment as Guest:

Please login or register to post as your own username


View more แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตร2551วิชา ศิลปะ torrents
X
Report Torrent

Please choose from one of the following options to describe what is wrong with this torrent:
You may like...
ts remote carcere ita face fucked hard piranha 2010 r5 line xvid skila avi the man who watched trains go by 1952 ferngully 1080p grassgames solitaire 3d band of brothers episode 3 jordan xxx young 17 sex deadman wonderland 1920x1080 h264 ariel dog lover genso suikoden iv ep 2013 hits n spits tsubomi nomo terra nova s01e08 hdtv swesub xvid csg la vie en rose italian
©2014 Torrent Crazy (node01)
Download torrents tutorial | About us | News | Contact | DMCA / Content removal | Login | Register